Twente schildersdiensten instructieformulier veiligheid

De laatste jaren zijn er veel veranderingen waar te nemen in de markt waarbinnen ons bedrijf actief is. Strengere regels van de overheid met betrekking tot het milieu, het veiliger werken en de terugdringing van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in combinatie met steeds verdergaande eisen van opdrachtgevers vormen een constante bedreiging voor deze marktpositie. Om op langere termijn te kunnen blijven voldoen aan deze wensen dient steeds vaker een concurrerend beleid te worden gevoerd op het gebied van kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat een certificering van het veiligheidsbeleid voor Twente schildersdiensten. volgens V.C.U. (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus) –normen noodzakelijk is geworden. Op basis hiervan heeft de directie besloten een veiligheidssysteem (het zogenaamde Veiligheids-, Gezondsheids-, Milieusysteem of VGM-Systeem) in te voeren waarin wordt beschreven op welke wijze het bedrijf voldoet aan de genoemde regelgeving. Indien u na het lezen van de informatie vragen heeft over de inhoud dan kunt u contact opnemen met de administratie van het uitzendbureau.

1. Beleidsverklaring directie

Hierbij verklaart de directie van Twente schildersdiensten dat zij bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het algemeen bedrijfsbeleid rekening zal houden met de volgende uitgaanspunten betreffende het VGM-beleid.

Het doel van een VGM-beleid is het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers en die van derden zoveel mogelijk gewaarborgd zijn en het welzijn zoveel mogelijk wordt bevorderd. Dit komt neer op:

  • iedere werknemer te betrekken en te informeren over de doelen en middelen van veiligheidszorg.
  • de (financiële) middelen, het toewijzen van geschoold personeel voor het leidinggeven, het uitvoeren van werkzaamheden en verificatieactiviteiten en overige voorzieningen ter beschikking te stellen die nodig zijn om het systeem op te zetten, in te voeren en te onderhouden.
  • het VGM-beleid op gelijkwaardig niveau te behandelen en te beoordelen als het financieel-economisch, sociaal, technisch en commercieel beleid.
  • het beleid jaarlijks bij te stellen en als gevolg van uitgevoerde evaluaties en interne en/of externe ontwikkelingen.
  • het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade.
  • het in overleg met opdrachtgevers, leveranciers en extern deskundige vastleggen van afspraken omtrent veiligheid en milieu eisen.
  • Het streven naar continue verbeteringen op het gebied van VGM.
  • het treffen van voorzieningen om eventuele schade van ongelukken en incidenten voor het milieu te beperken.

2. Gedragsregels

De directie van Twente schildersdiensten verwacht van een ieder dat onderstaande regels en voorschriften, bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, worden nageleefd. Door onderstaande gedragsregels in acht te nemen, in combinatie met de regels en voorschriften van opdrachtgevers en autoriteiten, kunt u ons, uw collega’s en uzelf helpen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Toegang tot een locatie

Wanneer een locatie wordt betreden, moet men in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs (bijv. paspoort). Alleen aangewezen poorten mogen worden gebruikt voor het betreden en verlaten van de locatie. Indien dit door de opdrachtgever wordt vereist dient men in het bezit te zijn van een veiligheidspaspoort bij het betreden van locaties. Deze zijn op te vragen bij de administratie van het uitzendbureau

Op iedere locatie geldt dat een ieder zich op de hoogte dient te stellen van de geldende (veiligheids-) regels en zich houdt aan de regels die door de opdrachtgever op de locatie worden verstrekt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de opdrachtgever of bij de administratie van het uitzendbureau.

Melding van risico’s, ongevallen en incidenten, milieuschade, brand en alarmvoorschriften

Een ieder is verplicht alle ongevallen, incidenten, milieu-incidenten, gevaarlijke situaties en alle overige risico’s die kunnen leiden tot ongevallen of incidenten direct te melden bij de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor ongevallen op het werk als voor ongevallen op de weg naar de werklocatie. Voor het vastleggen en doorgeven van de ongevallen e.d. dient gebruik te worden gemaakt van het formulier 006 rapport ongevallen/incidenten dat voor een uitzending wordt verstrekt of kan gebruik worden gemaakt van ongevallenformulieren die worden verstrekt door de opdrachtgever. De formulieren dienen bij de administratie van het uitzendbureau te worden ingeleverd. Een ieder is verplicht zich op de hoogte te stellen en te houden van de alarmsignalen, alarmnummers, brand- en reddingsmiddelen, verzamelplaatsen en meldingsprocedures. Deze zijn bij de opdrachtgevers bekend.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Voor het dragen van PBM’s dient u zich te houden aan de regels die de opdrachtgever oplegt op de betreffende locatie. Indien hierover onduidelijkheden bestaan kunt u contact opnemen met de administratie van het uitzendbureau. De uitzendkracht is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de toepassing zijnde PBM’s. PBM’s die worden verstrekt door de opdrachtgever dienen tijdig te worden ingeleverd.

Opleidingen, gezondheidskundige keuringen en veiligheidsrapporten

Alle door de uitzendkracht gevolgde relevante opleidingen en gezondheidskeuringen moeten tijdens de inschrijving aan het uitzendbureau worden meegedeeld met afgifte van kopieën van de certificaten, getuigschriften, diploma’s e.d. Uitzendkrachten die voor de inschrijving reeds in het bezit zijn van een veiligheidsrapport dienen een kopie hiervan af te geven aan het uitzendbureau.

De uitzendkracht is verplicht zelf alle wijzigingen en aanvullingen met betrekking tot herhalingsopleidingen en keuringen tijdig uit te voeren en aan te geven aan de administratie van het uitzendbureau. Na iedere wijziging dient het veiligheidsrapport te worden afgegeven aan de administratie die de wijzigingen re registreert en een kopie van het gewijzigde paspoort maakt en bewaard.

Overige

Het is een ieder verboden op de locaties onder invloed te zijn van alcohol en verboden verdovende middelen te gebruiken en wapens bij zich te dragen. Werknemers die zich bevinden op locaties waar speciale verkeersregels van toepassing zijn, dienen deze regels strikt na te leven. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen

In dit overzicht staan punten beschreven waarmee uitzendkrachten dagelijks veelvuldig worden geconfronteerd. Andere regels en vereisten die niet in deze beschrijving aan de orde zijn geweest dienen op dezelfde manier te worden benaderd. Daartoe dient u de regels en voorschriften van de opdrachtgever strikt te volgen. Wanneer u vragen heeft of als er onduidelijkheden bestaan neem dan geen risico’s, maar neem contact op met de administratie van het uitzendbureau.

Keer hier weer terug naar het inschrijfformulier

Vakmanschap en service in flexibele arbeid

Zoekt u tijdelijk vakpersoneel en heeft u zelf geen geschikte kandidaat? Of wilt u uw eigen schilders door ons laten verlonen en de administratie hiervan bij ons onderbrengen?

Twente Schildersdiensten Meld u dan aan bij Twente Schildersdiensten. Wij voorzien in flexibele arbeidsbemiddeling en administratieve service voor de gehele schildersbranche. Wij verzorgen zowel uitzending en payrolling van tijdelijke krachten als verloning van uw eigen vaste personeel.

Wat doet Twente Schildersdiensten?

Wij verbinden werknemer en werkgever op een betrouwbare manier. Twente Schildersdiensten neemt zorg uit handen.

Over Twente Schildersdiensten

Twente Schildersdiensten voorziet in flexibele arbeidsbemiddeling en administratieve service voor de gehele schildersbranche. Wij verzorgen zowel uitzending en payrolling van tijdelijke krachten als verloning van uw eigen vaste personeel.SBB | Twente SchildersdienstenSBB | Twente Schildersdiensten

Algemene voorwaarden

Verklaring betalingsgedrag omzetbelasting, loonheffing

Sitemap

Contact

0548-613226

Grotestraat 268
7441 GT Nijverdal
info@twenteschildersdiensten.nl

Staat jouw vacature er niet tussen? Meld je aan

Facebook Twente Schilderdiensten B.V. Linkedin Twente Schildersdiensten B.V. Twitter Twente Schilderdiensten B.V.

telefoon 0548-613226

Twente Schilderdiensten
schaduw